خبرگزاري صداوسيما يزد

اضافه شدن پنج دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي استان يزد


مدير عامل سازمان اتوبوسراني يزد گفت :با اضافه شدن اين پنج دستگاه اتوبوس تعداد اتوبوسهاي شركت واحد در استان يزدبه دويست وشصت دستگاه رسيد كه دويست و بيست دستگاه آن فعال و چهل دستگاه براي تعميرات و پشتيباني است. كريمي افزود :دراستان يزد شصت و نه خط واحد فعال است كه روزانه هشتاد هزار نفر،ماهانه دوونيم ميليون وسالانه سي ميليون نفر ازشهروندان يزدي در اين خطوط جابه جا مي شوند. وي گفت : هزارودويست و چهل وپنج ايستگاه اتوبوس در استان يزد وجود دارد كه امسال صد ايستگاه مجهز به سرپناه و در سيصد ايستگاه تابلو نصب شده است