واگذاري چند مسؤوليت‌ جديد علمي و اجرايي

انتصابات جديد در دانشگاه يزد


انتصابات انجام گرفته بدين شرح است:

دكتر عباسعلي حيدري، دكتر علي دلاور خلفي، دكتر عليرضا گرجي، دكتر عباسعلي جعفري، دكتر عليرضا شفيعي، دكتر حسين ملكي‌نژاد، دكتر محمد مشتاقيون و دكتر مسعودرضا آقابزرگي به عنوان اعضاي كارگروه مراكز و دانشگاه‌هاي جامع علمي‌كاربردي استان

دكتر احمد مزيدي و دكتر عليرضا صديقي به عنوان اعضاي كارگروه دانشكده فني و حرفه‌اي استان

دكتر محسن هادي‌زاده به عنوان عضو كارگروه دانشگاه‌هاي آزاد استان

دكتر حجت نادري به عنوان مديرگروه آموزشي مهندسي معدن استخراج

دكتر محمدجواد صراف شيرازي به عنوان مديرگروه آموزشي مهندسي شيمي و پليمر

دكتر مهدي رضاييان به عنوان مديرگروه آموزشي مهندسي كامپيوتر

دكتر شهرام طالبي به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي مكانيك

دكتر وحيد ابوطالبي به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده برق و كامپيوتر

دكتر قاسم اميريان به عنوان رييس مركز فناوري دانشگاه يزد

دكتر محمدرضا صمدزاده‌يزدي به عنوان مدير شبكه‌ آزمايشگاه‌هاي علمي ايران در استان يزد

دكتر ميترا توكلي به عنوان نماينده معاون پژوهش و فناوري در اداره كل استاندارد

عليرضا تحقيقي به عنوان رييس امور عمومي پرديس مهريز

عبدالخالق ابوئي به عنوان معاون مدير امور آموزشي