روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

انتصاب مسئول جديد دبيرخانه مركزي كميسيون هاي ماده صد


شهردار يزد با صدور ابلاغي محمد حسين سلطاني را به سمت مسئول جديد دبيرخانه مركزي كميسيون هاي ماده صد منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد محمد حسين سلطاني از سوي محمد رضا عظيمي زاده به سمت مسئول دبيرخانه مركزي كميسيون هاي ماده صد منصوب شد.

خاطرنشان مي شود اين انتصاب به دنبال بازنشستگي غلامرضا حامد مسئول پيشين دبيرخانه مركزي كميسيون هاي ماده صد صورت گرفته است.

شايان ذكر اينكه محمد حسين سلطاني پيش از اين سمت مسئول دبيرخانه شهرداري را نيز عهده دار بوده است