روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

بازديد از روند اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اردكان

معاون فرماندار و اعضاي شوراي شهر اردكان از روند فعاليت ها و پروژه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اردكان بازديد كردند. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اردكان از بازديد معاون فرماندار و اعضاي شوراي شهر اردكان از روند فعاليت ها و پروژه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اردكان خبر داد.

حميد مشتاقيان گفت: در اين بازديد هفت ساعته، معاون فرماندار و اعضاي شوراي شهر اردكان ضمن تشكيل جلسه با نيروهاي اداري و هنرمندان صنايع دستي از روند فعاليت ها و پروژه هاي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اردكان از نزديك ديدن نمودند.

وي افزود: مجموعه پرديسان و موزه هاي فرش، مفاخر و فرهنگ، اماكن گردشگري و پذيرايي، مركز آموزش و بازارچه سنتي صنايع دستي و پروژه هاي فعال شهرستان اردكان از جمله مواردي بودند كه اين مسئولين از آن بازديد كردند.