هيئت ورزش پهلواني و زورخانه اي يزد

بازديد دانشجويان دانشگاه صدا و سيماي استان قم از زورخانه هاي يزد

در تاريخ 1394/8/10تعداد30 نفر از دانشجويان دانشگاه صدا و سيماي استان قم از زورخانه هاي يزد بازديد و با حضور در زورخانه صاحب الزمان(عج) شاهد هنرنمايي ورزشكاران آن زورخانه بودند