اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

برگزاري دوره نجات غريق درجه دو بانوان در يزد

دوره نجات غريق درجه دو بانوان در يزد در حال برگزار است.  

دوره نجات غريق درجه دو بانوان با حضور ۲۵ نفر از بانوان يزدي در استخر لاله يزد در حال برگزاري است.

مهري ستوده نيا مدرس درجه يك بين المللي و ليلا وفايي و فروغ فتحيان مدرسين ايندوره آموزشي هستند.

در پايان ايندوره پس از اخذ آزمون به قبول شدگان گواهي نجات غريق درجه دو اعطا خواهد شد.

لازم به ذكر است آزاده دهقان مسئول ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان استان يزد هم از ايندوره بازديد به عمل آورد