فيلم آموزش و معرفي برنامه اندرويد

برنامه صدور فاكتور فروش آفرين


برنامه اندرويدي ثبت فاكتور فروش آفرين: اين برنامه در بازار دانلود كنيد. براي صدور فاكتور فروش، و ثبت دريافتي ها آماده شده است. دانلود رايگان است اما براي ثبت فاكتور بايد خريداري شود. شامل تعريف كالا، تعريف مشتري، گرفتن و بازيابي پشتيبان بانك اطلاعات، گروه بندي كالا، مشتريان مي باشد قابليت افزودن هزينه ماليات ارزش افزوده و يا حق سرويس به فاكتور را دارد

همچنين فايلم برنامه پس از آنكه فعال سازي شده است