اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد

تقدير از ١٠ روستاي برگزيده دوستداركتاب استان يزد


اين مراسم ١٥آذر ماه همزمان با مراسم تجليل از خادمين عرصه كتاب و كتابخواني به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد برگزار مي شود.
بنابراين گزارش،مقرر شده است از هر شهرستان استان يزد يك روستا با توجه به شاخص هاي اعلام شده معرفي و تقدير شود.
سال گذشته روستاي ابراهيم آباد اشكذر توانست يكي از ١٠روستاي برگزيده كشور در بخش دوستدار كتاب معرفي گردد.همچنين روستاهاي استان تا ١٠آذر ماه فرصت دارند آثار و مستندات خود براي شركت در جشنواره كشوري روستاها و عشاير دوستدار كتاب به دبير خانه اين جشنواره ارسال نمايند