اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

حضور دو شمشيرباز يزدي در دور جديد تمرينات تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر

دو شمشيرباز يزدي در دور جديد تمرينات تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر حضور يافتند .  


اعضاي تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر كه طي هفته ها و ماه هاي گذشته تمرينات منظمي را براي حضور در ميادين بين المللي پشت سر گذاشته اند از روز سه شنبه 26 آبان ماه دور جديد تمريناتشان را آغاز كردند كه محد فتوحي و سجاد پور سلمان دو شمشيربازي يزدي نيز در اين اردو حضور يافتند.

مجتبي عابديني، علي پاكدامن، فرزاد باهر ارسباران، محمد رهبري، محمد فتوحي و سجاد پورسلمان شمشيربازان تيم ملي اسلحه سابر هستند كه زير نظر پيمان فخري تا 15 آذرماه دور جديد تمرينات شان را پيگيري مي كنند