با ابلاغ رييس دانشگاه يزد

دكتر علي‌اكبر جباري رييس دانشكده زبان و ادبيات شد


دكتر محمدصالح اولياء در اين ابلاغ، بر ضرورت بهره‌گيري از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي انساني و مادي موجود در دانشكده در تحقق اهداف بلند دانشگاه تأكيد و ابراز اميدواري كرده است شاخص‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه در جهت تبديل به يكي از ده دانشگاه برتر كشور ارتقا يابد