با صدور ابلاغ‌هاي جداگانه از سوي رييس دانشگاه

دو مدير گروه، اعضاي دو كارگروه و هيأت تحريريه يك نشريه منصوب شدند

4_2015_11_02_19_35_40.jpg

بر اين اساس دكتر محمدرضا بلانيان به عنوان سرپرست گروه آموزشي معارف اسلامي و دكتر سيدحيدر ميرفخرالديني به عنوان مديرگروه آموزشي مديريت صنعتي منصوب شدند. همچنين دكتر احمد خدادادي دربان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، دكتر عبدالحميد انصاري عضو هيات علمي دانشگاه يزد، دكتر رضا رحمان‌نژاد عضو هيات علمي دانشگاه شهيدباهنر كرمان، دكتر احمدرضا مختاري عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان، دكتر سيدمحمد اسماعيلي جلالي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود، دكتر محمد فاتحي عضو هيات علمي دانشگاه يزد، دكتر مجيد عطايي‌پور عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتر جواد غلام‌نژاد عضو هيات علمي دانشگاه يزد و دكتر حجت‌الله رنجبر عضو هيات علمي دانشگاه شهيدباهنر كرمان به عنوان اعضاي هيات تحريريه نشريه "روش‌هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن" منصوب شدند. ديگر انتصابات رييس دانشگاه يزد بدين شرح است: دكتر محمد كمالوند و دكتر محمد زارع به عنوان اعضاي كارگروه نظارت و ارزيابي دانشگاه‌هاي پيام نور استان و دكتر علي غفورزاده يزدي، دكتر عليرضا مشرقي و دكتر حسين جوانشيري به عنوان اعضاي كارگروه نظارت و ارزيابي دانشگاه‌هاي جامع علمي-كاربردي استان يزد