نماشا

ربات دوچرخه سوار

كليپ يك ربات كوچك كه خيلي شبيه انسان دوچرخه سواري ميكند