آفتاب يك پرتال به زبان فارسي براي ايرانيان است


با افزايش روزافزون سايت‌هاي اطلاع‌رساني/خدماتي در اينترنت، درك ارتباط موضوعي و مفهومي، مابين اطلاعات/خدمات ارائه شده در آنها روزبه‌روز اهميت بيشتري مي‌يابد. ابزارهاي جستجوي موجود در اينترنت مانند Google نيز با استفاده از كلمات كليدي موجود در اين سايت‌ها و فرمول‌هاي پيچيده‌اي كه به مرور زمان توسعه داده‌اند به طبقه‌بندي آنها مي‌پردازند. بديهي است كه اين روش تنها پاسخگوي بخشي از نيازهاي كاربران و شايد تنها يك نقطه شروع در اينترنت است. پرتال‌ها با استفاده از ابزارهاي جستجو و ابزارهاي ديگر مورد بحث در تكنولوژي ساخت پرتال وظيفه ايجاد يك ارتباط از پيش تعريف شده با نقطهٔ شروع و پايان مشخص را به عهده دارند.

به همين منظور پرتال‌هاي اختصاصي مربوط به سازمان‌ها در هنگام پاسخگوئي به ارباب‌رجوع مي‌بايستي عمليات موردنياز مراجعين خود را از پيش با نقطهٔ شروع، توالي انجام كار و نقطهٔ پايان مشخص نمايند. عمليات موردنياز مراجعين ممكن است در يك‌لحظه چندين سيستم موجود در سازمان را تحت تأثير قرار دهند. پرتال‌هاي عمومي نيز اهدافي اين چنين با كاركردهاي گوناگون را دنبال مي‌نمايند.

رسالت آفتاب به‌عنوان يك پرتال عمومي، توانائي بخشيدن به كاربران خود در ابعاد گوناگون كار و زندگي است. ارائه اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف و ايجاد ارتباط الكترونيكي با توليدكنندگان اطلاعات و يا دارندگان آن در حوزه‌هاي فرهنگ و هنر، اقتصاد و تجارت، علم و آموزش، بهداشت و درمان و ... به همراه ايجاد بستري مناسب براي انجام عمليات موردنياز كاربران، هدف اصلي ما در آفتاب است كه به ياري خداوند بزرگ و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در راه رسيدن به آن گام برداشته‌ايم.

اميد است با عنايت دارندگان و توليد كنندگان اطلاعات، راهنمائي همكاران حوزهٔ فن‌آوري‌اطلاعات و خواست كاربران آفتاب اين هدف دست‌يافتني باشد