رئيس واحد عمران ناحيه تاريخي شهرداري يزد

شروع عمليات كفسازي گذر وقت الساعت

عمليات كفسازي گذر وقت الساعت در محله فهادان با اعتباري بالغ بردوميليارد ريال مرمت و كفسازي مي شود.


 حكيمي زاد رئيس واحد عمران ناحيه تاريخي از شروع كفسازي گذر وقت الساعت خبر داد كه اين عمليات ظرف مدت سه ماه با اعتباري بالغ بردوميليارد ريال مرمت و كفسازي مي شود.

وي اضافه نمود كه اين اقدامات شامل برچيدن كف فرش قديمي و كفسازي تركيبي شامل بلوك بتني وآجر سنتي، واش بتن و هره چيني مي باشد.

وي همچنين اظهار داشت عمليات كفسازي از حدفاصل خيابان مسجد جامع به سمت گذر سيد ركن الدين و خانه امام حسيني انجام خواهد شد كه آنها را به معابري كه قبلاً كفسازي شده مثل گذر امام حسيني، منارگلي، زندان اسكندر متصل و قسمت عمده اي از معابر محله فهادان و محدوده مسجد جامع ساماندهي مي شود