از  صدا و سيماي مركز يزد  ارسال شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۴

شهرستان بهاباد بزرگترين توليد كننده زعفران در استان يزد

در حال حاضر چهارصدو بيست هكتار از اراضي استان يزد زيركشت زعفران است كه عمده آن در شهرستان بهاباد مي باشد.