شهرداري يزد

طرح اجرائي ساماندهي پياده روي بلوار خامنه اي


طرح اجرائي ساماندهي پياده روي بلوار خامنه اي حدفاصل ميدان دانش آموز و گندم وار توسط كارشناس معماري حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري يزد تهيه شد.

به گفته مريم انوري: اين طرح براساس طرح اجرايي مصوب بلوار خامنه اي (پياده رو با عرض 7/5 متر) و نيز مصوبات كميسيون ماده پنج درخصوص نوار سبز- پاركينگ تهيه كه جهت اجرا به منطقه سه شهرداري ارسال شده است. وي افزود الگوهاي اين طرح در سه تيپ به صورت:  پياده رو بدون نوار سبز- پاركينگ، پياده رو با نوار سبز- پاركينگ به عمق 5 متر و پياده رو با نوار سبز- پاركينگ به عمق 7/5 متر مي باشد.

شايان ذكر است ايجاد پياده روي ممتد با سايه اندازي درختان و نيز لايه هايي از فضاي سبز براي پوشش آلودگي هاي بصري نماهاي موجود از جمله مواردي است كه در اين طراحي در نظر گرفته شده است