سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد

فرخوان ساخت تنديس آتش نشان


سازمان در نظر دارد  نسبت به ساخت تنديس آتش نشان اقدام نماييد. لذا از كليه هنرمندان جهت شركت در اين فراخوان دعودت بعمل مي آيد.آثار بايد بصورت ماكت به دبيرخانه سازمان به آدرس:يزد .خيابان كاشاني . جنب هلال احمر .كوچه اخوان .سازمان رفاهي تفريحي واحد زيبا سازي تحويل نمايند.

آخرين مهلت ارسال آثار :پايان آبان ماه مي باشد.

شماره تماس:035-36288260-61 داخلي 202