اداره كل روزش و جوانان استان يزد

فرماندار خاتم از حمايت هاي مديركل ورزش و جوانان استان تقدير و تشكر كرد


فرماندار خاتم در نامه اي از نگاه ويژه و حمايت هاي مديركل ورزش و جوانان استان به ورزش و امور جوانان اين شهرستان قدرداني كرد.  

محمد زاده رحماني در اين نامه آورده است:

جناب آقاي مسعود شريعتي

احتراما نظر به اينكه از بدو شروع خدمت جناب عالي به عنوان سكاندار اداره كل ورزش و جوانان استان يزد شاهد ايجاد نظم و انضباط اداري و ساماندهي ورزش و امور جوانان اين شهرستان بوده و موفقيت هاي ورزشكاران اين خطه از استان يكي از پس ديگري رقم ميخورد لذا اينجانب به سهم خود از طرف مردم رحمتكش و قدرشناس اين شهرستان از جنابعالي و همكاران محترم تشكر نموده و اميدوارم با استعانت از خداوند متعال همچنان در اين عرصه پيروز و سربلند باشيد