دانشگاه يزد

گروه كوهنوردي دانشگاه به ارتفاعات منشاد در شهرستان مهريز صعود كرد

تعداد ۱۳ نفر از اعضاي گروه كوهنوردي دانشگاه، روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه جاري به ارتفاعات منشاد در شهرستان مهريز صعود كردند