نبض دانشجو شبكه خبر  ارسال شده در ۹ آبان ۱۳۹۴

مراسم عجيب براي دانشجويان جديد در دانشگاه يزد


اين مراسم را دانشجويان سال بالايي براي جديدالورودها گرفته اند. مراسمي كه با آفتابه روي سر دانشجويان آب مي ريزند تخم بلدرچين در دهانشان مي گذارند يا تخم مرغ و مايع ظرف شويي روي سرشان مي ريزند