اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

مسابقه سيمولتانه استاد بزرگ شطرنج ايران با شطرنج بازان استان يزد


احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج ايران در مسابقه سيمولتانه با شطرنج بازان استان يزد به رقابت ميپردازد.  

در اين دوره از مسابقات احسان قائم مقامي استاد بزرگٰ شطرنج با بيش از 25 نفر از شطرنجبازان استان يزد مبارزه خواهد كرد.

اين مسابقات روز جمعه ششم آذرماه از ساعت 18 در خانه شطرنج يزد آغاز مي شود