روابط عمومي وزارت علوم

هدف از جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر ترويج فرهنگ پژوهش و معرفي دستاوردهاي پژوهشي است

نشست استاني هفته پژوهش و فناوري با حضور دكتر وحيد احمدي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم،دكتر بختياري ،دبير ستادملي هفته پژوهش و فناوري ،دكتر افتخاري،رئيس مركز مطالعات راهبردي وزارت كشور و 

دكتر شريفي مديركل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي در محل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، در اين نشست دكتر محسن شريفي دبيرجشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشورگفت: يكي از كارهاي خوبي كه در سال هاي گذشته در ايام هفته پژوهش و فناوري صورت گرفته مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر در سطح كشور است كه امسال نيز مجموعه فعاليت هاي مربوط به شانزدهمين جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهشگر و فناور در سطح ستادي و ملي آغاز و آيين نامه آن با تغييراتي تهيه و در شهريور ماه به دانشگاه ها و مراكز آموزشي ارسال شده و از كليه مراكز خواسته شده پژوهشگران و فناوران برتر خود را تا پايان مهر ماه به ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري اعلام كنند تا اسامي توسط كميته هاي ويژه مورد ارزيابي قرار گيرد.

دكتر شريفي  هدف ازبرگزاري اين جشنواره را ترويج فرهنگ پژوهش و معرفي دستاوردهاي پژوهشي و ايجاد انگيزه ميان مديران و پژوهشگران و تقويت رابطه دانشگاه و صنعت دانست و افزود: در اين جشنواره بخش هاي مختلفي در نظر گرفته شده كه شامل پژوهشگران برتر هم در سطح دانشگاه ها و هم در سطح دستگاه هاي اجرايي ، معرفي فناوران برتر كه عمدتا در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد هستند ،معرفي واحدهاي پژوهشي برتر مانند انجمن هاي علمي و قطب هاي علمي و نشريات ، معرفي واحدهاي فناوري برتر مانند شركت هاي دانش بنيان و معرفي حاميان پژوهش و فناوري كه حاميان مادي و معنوي  را شامل مي شود.

مديركل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم در ادامه گفت: براي انتخاب اين مجموعه هاي پنجگانه آيين نامه اي تهيه و در اختيار دانشگاه ها و مراكز پژوهشي قرار گرفته و پژوهشگران و فناوران برتر در هفت حوزه علوم پايه ،علوم فني و مهندسي ، علوم كشاورزي ، علوم دامپزشكي ، هنر و علوم پزشكي مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

وي در خصوص نحوه انتخاب افراد  در جشنواره سال جاري افزود:امسال تغييراتي در نحوه محاسبه امتيازات پژوهشگران و فناوران برتر صورت گرفته كه هر فرد بايستي 120 امتياز فناوري و پژوهشي را كسب كند كه براي پژوهشگران دانشگاه ها اين 120 امتياز شامل 100 امتياز براي انتشار مقاله علمي و پژوهشي و 20 امتياز براي انجام طرح هاي پژوهشي است و در ميان پژوهشگران دستگاه هاي اجرايي 120 امتياز به صورت 60 امتياز جهت انتشار مقاله و 60 امتيازنيز جهت طرح هاي علمي و پژوهشي در نظرگرفته شده است .

وي افزود: در بخش  پژوهشگران پژوهشگاه ها 80 امتياز مربوط به انتشار مقاله و 40 امتيازهم براي طرح ها و پروژه هاي پژوهشي و براي انتخاب فناوران برترنيز 120 امتياز به صورت 20 امتياز تجربه و كارهاي فردي و 80 امتياز براي پروژه فناورانه در نظر گرفته شده است و ملاك ، امتيازات فعاليت هاي 4 سال اخير هر شخص است.

وي گفت:طبق آيين نامه ابلاغي براي انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر مقررشده تا افراد برگزيده مسئوليت و سمت اجرايي نداشته باشند.