روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد

يزد، تبريز و اصفهان خواهر خوانده مي شوند

در سفر رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به اصفهان و يزد مقرر شد بعد از ارائه تفاهم نامه، اين سه شهر خواهر خوانده شوند.


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد اصغر خليل پور نماينده شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز در سفري به يزد كه به دعوت مشاور جوان شهرداري يزد انجام شد درخصوص خواهرخواندگي يزد و تبريز با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز پيش از سفر به يزد با حضور در اصفهان گفتگوهايي را در خصوص خواهر خواندگي اين دو شهر انجام داده بود.

گفتني است در جلسه خليل پور با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر با توجه به نزديكي فرهنگ و شرايط فيزيكي دو شهر، به منظور توسعه و بهبود مسائل شهري، ارتقاء فرهنگي شهروندي و تبادل تجربيات، محمد رضا عظيمي زاده پيشنهاد داد خواهر خواندگي سه جانبه بين يزد، اصفهان و تبريز ايجاد شود.

به دنبال ارائه اين پيشنهاد كه مورد وثوق اكثريت اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و سفير تبريز نيز بود، مقرر شد بعد از ارائه تفاهم نامه و موافقت كميسيون فرهنگي شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، اصفهان و تبريز، به مرحله اجرا گذاشته شود