سازمان جهاد دانشگاهي استان يزد

اطلاعيه جذب نيروي طرح خدمت سربازي - امريه سربازي


بدينوسيله به اطلاع متقاضيان انجام دوره خدمت سربازي تحت عنوان طرح خدمت سربازي  (امريه ) مي رساند اين نهاد از ميان فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي و بالاتر مرتبط با حوزه هاي فرهنگي، پژوهشي وآموزشي تحت شرايط زير و با ظرفيت محدود جذب مي نمايد:

۱-دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي

۲- دارا بودن برگ اعزام (اسفند ۹۴)

۳- مرتبط بودن رشته تحصيلي با حوزه هاي اشاره شده

۴- نداشتن غيبت

۵-انجام تعهد نامه مربوطه

در ضمن جهت كسب اطلاع بيشتر مي توانيد با تلفن ۳۶۲۴۱۰۸۱ داخلي ۲۳۶ تماس حاصل و يا به سايت سازمان جهاددانشگاهي استان يزد به آدرس jdyazd.ac.ir  مراجعه نمائيد