با همراهي استاد درس مباني رفتار سازماني

اقدام نمادين و جالب توجه دانشجويان مديريت جهانگردي در روز دانشجو

دانشجويان شركت‌كننده در اين برنامه، اقدام خود را حركتي نمادين و متفاوت در روز دانشجو براي نمايش جلوه‌اي از رفتار صحيح سازماني در دانشگاه توصيف كردند