شهرداري يزد

برگزاري دوره آموزشي امور مناقصات و قراردادها توسط واحد آموزش معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري يزد

معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري يزد با توجه به ضرورت آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان با قوانين و مقررات مناقصات و قراردادها، اقدام به برگزاري اين دوره آموزشي با تاكيد بر برگزاري مناقصات و آئين نامه مالي شهرداريها نمود.


   در اين دوره موضوعاتي نظير انواع مناقصه، مراحل قانوني و فرآيندهاي مختلف مناقصه و قراردادها همچنين نحوه برگزاري مناقصه در دستگاههاي اجرايي، قانون برگزاري مناقصه، برگزاري مناقصه و ارزيابي مناقصه گران، مناقصه مجدد و ترك تشريفات، نحوه انتخاب مشاور و آئين نامه مالي شهرداريها و آيين نامه خريد خدمات مشاوران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با استقبال معاونين، مديران و كارشناسان شهرداري يزد ساير شهرداريهاي استان روبرو شد.

   دوره آموزشي مذكور با دعوت از اساتيد برجسته اي ازجمله آقاي رجايي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و آقايان حاجي مهدي و ميربافقي، به مدت 24 ساعت و با حضور 70 نفر در حال برگزاري است و درنهايت پس از پايان دوره با برگزاري آزمون به شركت كنندگان گواهي آموزشي اعطاء مي گردد