انتشار آلبوم صوتي اشعار دكتر حسين ضيا

چكامه‌هاي دلنشين استاديار پيشكسوت دانشگاه يزد با صداي وي

وي، انگيزه خود از اين اقدام را تشويق و درخواست همكاران دانشگاهيش عنوان كرد و گفت: من شاعر نيستم و ادعايي هم ندارم. كار من مثل هميشه پژوهش و تحقيق بوده و هست. در فايل زير نمونه‌اي از اشعار اين عضو هيأت علمي را با صداي وي گوش كنيد. 

"بيا برگرديم" 

كاروان در تب و تاب است، بيا برگرديم 

شهر در شور و شتاب است، بيا برگرديم

 بس خطا بود كه از ميكده بيرون رفتيم 

حاليا وقت شراب است، بيا برگرديم 

راه غربت بگرفتيم و شتابان رفتيم 

هجر، خود رنج و عذاب است، بيا برگرديم 

همه رندان جهان با مي ومطرب جمعند 

عالمي مست و خراب است، بيا برگرديم 

خشك شد باغ جواني كه گل و سروي داشت 

همه جا خاك و سراب است، بيا برگرديم 

پله خانه خشتي كه گذرگاهي بود 

ياد ايام شباب است، بيا برگرديم 

هيچ كس نيست در اين خانه مزن حلقه به در 

يا اگر هست به خواب است، بيا برگرديم 

نه از آن ليلي افسرده، نه مجنون خبري است 

عاشقي نقش برآب است، بيا برگرديم 

گر ضياء خانه اميد رها كرد، چه غم 

غصه بيرون زحساب است، بيا برگرديم