فناوري هاي نو

سفينه فضائي فراري

فراري بعنوان سازنده ماشين هاي پر سرعت و مسابقه به خوبي شناخته شده است. اما اگر قرار باشد اين شركت روزي اقدام به ساخت يك سفينه فضائي بكند، شكل آن چگونه خواهد بود؟

فلاويو مانزيني كه مسئوليت بخش طراحي شركت را از سال 2010 بر عهده دارد در پاسخ به اين سوال مي گويد كه ابتدا اين موضوع بعنوان شوخي و براي تفريح مطرح شد

اما كم كم اين ايده از خط خطي هاي جالب خارج شد و حالت جدي تري به خود گرفت