فناوريهاي نو

سنسوري دما كه انرژي خود را از هوا مي گيرد

با توجه موج نوئي كه ابزارهاي پوشيدني به راه خواهند انداخت، بالطبع كسي علاقه ندارد كه مجبور باشد دوره  راه افتاده و باطري هاي سنسورهاي مختلف محيطي و سنسورهاي جوراب و زيرپوش خود را تعويض بكند


بنابر اين توقع آنست كه سنسورها انرژي مورد نياز خود را از منابع در دسترس متعارف تامين كنند

به تازگي تيم تحقيقاتي دانشگاه فناوري ايندهاون خبر از سنسوردمائي به نام  PREMISS  داده است كه نياز به انرژي خود را از طريق امواج راديوئي كه از طريق شبكه هاي مختلف منتشر مي شود و هوا موجود است كسب مي كند. اين پيشرفت گام مهمي در حركت بسوي توليد ابزار مختلف فناوري و حل مشكل عمر باطري محسوب مي شود

البته اين سنسور هنوز در ابتداي راه توليد و استفاده خود بوده و مثلا دايره انتشار اطلاعات آن حدود 2 تا 3 سانتيمتر است. اندازه اين سنسور 2 ميليمتر مي باشد