فناوريهاي نو

عصاي نابينايان

اين يك عصاي نابينايان است كه با استفاده از امواج مافوق صوت موانع سر راه را شناسائي نموده و آنها را با ويبره به استفاده كننده منتقل مي كند