در شهر يزد

مدل جديد فولكس واگن

فولكس واگن ماشيني است كه خيلي ها با آن خاطره دارند، بنابر اين ديدن اين مدل فولكس براي آنها خالي از لطف نبوده و زنده كننده خارطات خواهد بود