اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

نيك بسپار و يزد پوليكا بر سكوي قهرماني مرحله دوم ليگ شناي يزد "جام پيشگامان" ايستادند

تيمهاي شناي نيك بسپار و يزد پوليكا به ترتيب در رده هاي سني نوجوانان و جوانان عنوان قهرماني دومين مرحله ليگ شناي استان يزد"چام پيشگامان" را به دست آوردند.  


به گزارش روابط عمومي هيئت شنا،شيرجه و واترپلو استان يزد، دومين مرحله از چهارمين دوره ليگ شناي آقايان استان يزد "جام پيشگامان" روز جمعه 13 آذرماه با حضور بيش از 10 تيم و 120 شناگر در رده هاي سني نوجوانان و جوانان در استخر 22 بهمن يزد برگزار گرديد.

در اين مرحله از مسابقات كه با استقبال پرشور شناگران و خانواده هاي آنان همراه بود شناگران در 4 رده سني زير 10 سال،11 و 12 سال،13 و 14 سال و 15 تا 17 سال در رشته هاي مختلف به رقابت پرداختند و نفرات برتر هر رشته حكم قهرماني و مدال  خود را از باغستاني رييس هيئت شنا،شيرجه و واترپلو و پيشكوهي پور مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي پيشگامان دريافت كردند.

در رده سني نوجوانان،تيم نيك بسپار بر سكوي قهرماني ايستاد و تيمهاي يزد پوليكا و شهيد الله دادي به ترتيب دوم و سوم شدند.

در رده سني جوانان نيز تيم يزد پوليكا قهرمان شد و تيمهاي نيك بسپار و پرشين پوشش عناوين دوم و سوم را از آن خود كردند.

مرحله سوم اين مسابقات بهمن ماه سالجاري برگزار مي گردد