روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان يزد

اهداي خون فرماندار يزد

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد ، به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس تيم سيار خونگيري در فرمانداري يزد  مستقر گرديد كه فرماندار ،‌معاونين فرماندار و كاركنان فرمانداري خون اهدا نمودند.

  شاكري شمسي پس از اهداي خون از تلاش كاركنان انتقال خون جهت تامين خون سالم براي بيماران تشكر نمود