پيشگامان ديار كريمان،تعاوني برتر استان كرمان در سال 94

شركت تعاوني پيشگامان ديار كريمان به عنوان تعاوني برتر استان كرمان در سال 94 معرفي و از آن تجليل شد


به گزارش روابط عمومي گروه تعاوني پيشگامان،در آيين تجليل از تعاوني هاي برتر سال 94 استان كرمان كه با حضور مسئولين استاني برگزار گرديد از شركت تعاوني پيشگامان ديار كريمان به عنوان تعاوني برتر استان تجليل شد

همچنين در هفته تعاون از نماد تعاون در استان كرمان با هدف توسعه و ترويج فرهنگ تعاون و يادآوري نقش و جايگاه اين بخش از اقتصاد كشور دراذهان عمومي و با حمايت مالي و معنوي بخش تعاون استان كرمان رونمايي شد.نماد تعاون با تركيبي از دو دست گره كرده،بته جقه و كره زمين در محور گردشگري هفت باغ علوي نصب گرديده است.مشاركت الگوهاي موفق شركتهاي تعاوني استان در ساخت اين نماد كه لگوي آنها در كتيبه پايين آن نصب گرديده است از جمله شركت تعاوني پيشگامان ديار كريمان نشان دهنده جايگاه تعاوني در اقتصاد كشور عزيزمان ايران است.