روابط عمومي اداره كل پست استان يزد

تشكيل جلسه شوراي كيفيت استان يزد

به گزارش روابط عمومي اداره كل پست استان يزد ، صبح روز جاري جلسه شوراي كيفيت در سالن كنفرانس اداره كل با حضور اعضاء برگزار شد . در ابتداي جلسه گزارش يك ماهه كيفيت پست استان ارائه شد و در ادامه شاخص درصد استفاده از نرم افزار جامع قبول تحت وب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقرر گرديد منبعد صد در صد ترافيك و درآمد پست استان در نرم افزار مذكور ثبت گردد و باتوجه به اينكه  ديگر ادارات پست شهرستانها قبلا به اين نرم افزار تجهيز گرديده بوده اند اداره پست شهرستان مهريز نيز به اين نرم افزار تجهيز گردد