در هفته دفاع مقدس انجام شد

دفاع از نخستين پايان نامه ارشد ادبيات پايداري در دانشگاه يزد

دكتر محمدرضا نجاريان با اعلام اين خبر گفت: سميه شروني نخستين دانشجوي كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي با گرايش ادبيات پايداري (ورودي ۹۲) يكشنبه پنجم مهرماه جاري با حضور استادان و دانشجويان اين رشته از پايان نامه خود با عنوان «سبك‌شناسي شاعران پايداري دهه شصت با تكيه بر آثار حسن حسيني و احمد عزيزي» دفاع كرد و حائز درجه عالي شد.


 وي به عنوان استاد راهنماي اين پايان‌نامه  گفت: رساله مذكور در پنج فصل تنظيم‌ شده است و اساس كار آن بررسي ويژگي‌هاي سبكي اشعار مرحوم حسن حسيني و احمد عزيزي است. در اين پژوهش «كفش‌هاي مكاشفه»، «ملكوت تكلم»، «طغيان ترانه»، «قوس غزل»، «ناودان الماس» و «غزالستان» از مجموعه آثار احمد عزيزي و «گنجشك و جبرئيل»، «هم صدا با حلق اسماعيل»، «در ملكوت سكوت»، «تنها طرف آفتاب را گرفت»، «بال‌هاي بايگاني» و «فستيوال خنجر» از مجموعه آثار حسن حسيني از سه ديدگاه سبك زباني، ادبي و فكري مورد تحليل آماري قرار گرفته است. وي افزود: اين دانشجو در پژوهش خود با بررسي ويژگي‌هاي زباني شعر دهه شصت به مواردي چون: نفوذ واژه و عناصر نحو زبان امروزي، اصطلاحات عاميانه، استفاده از اوزان مناسب، گزينش قافيه و رديف‌هاي مناسب، باستان‌گرايي و  استفاده از موتيف‌هاي خاص اشاره كرده است. همچنين ويژگي‌هاي ادبي شعر اين دوره از قبيل توسعه‌ تخيل و تداعي ذهني، نمادگرايي، توجه به فرم دروني، تاثيرپذيري از سبك هندي، استفاده از اسلوب معادله، توجه ويژه به آرايه حس‌آميزي، مضمون سازي و بسامد بالاي آرايه هاي تشبيه و استعاره در اين پايان‌نامه مورد كنكاش قرار گرفته است. به گفته وي در اين پايان‌نامه همچنين مضامين فكري شعر اين دهه نظير پايداري و دفاع، مقاومت، شهدا و مظلوميت آنها، آزادگي و مردانگي، جهان‌وطني، اسارت، مبارزه با ظلم و جور حاكم ورود حماسه و احساسات حماسي، معرفي چهره‌هاي ظلم و تشويق به مبارزه، مطرح كردن شخصيت‌هاي مبارز صدر اسلام، طرح انديشه‌هاي شيعي، گسترش نگاه ايدئولوژيك و مذهبي، الگوسازي و طرح نگاه‌هاي آرمان‌گرايانه، توصيف سوگ عزيزان شهيد، مدح و وصف چهره‌هاي نمونه اعم از ائمه اطهار و امام راحل، نگاه منتقدانه به فراموشي ارزش‌ها، درون‌مايه‌هاي قرآني و عرفاني و خود اتهامي مورد بررسي قرار گرفته است. دكتر نجاريان همچنين از استخراج سه مقاله علمي پژوهشي از اين پايان نامه خبرداد و افزود: اين مقالات عبارتند از مقاله «محورهاي انديشگي در اشعار احمد عزيزي» پذيرش شده در مجله علمي پژوهشي ادبيات پايداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مقاله« شباهت‌ها و تفاوتهاي زبان و مضمون در اشعار سيد حسن حسيني و احمد عزيزي» ارائه شده در دهمين همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي و مقاله «بهره گيري هاي گوناگون از اسطوره و مفاخر ملي در اشعار مهدي اخوان ثالث و احمد عزيزي» پذيرش با ارائه به صورت پوستر در همايش نخستين همايش ملي نكوداشت مهدي اخوان ثالث