هفت نكته امنيتي كه يك مدير بايد بداند

امروزه رشد و توسعه تكنولوژي، فراگير شدن ارتباطات بي سيم، ظهور تلفن هاي هوشمند، رسانه هاي اجتماعي و ساير ابزارهاي ارتباطي در محيط كاري و همچنين افزايش تعاملات شركت ها با شركا، سهامداران، تامين كنندگان، همكاران و مشتريان سبب شده است كه امنيت اطلاعات بسيار با اهميت تر و پيچيده تر از هر زمان ديگري باشد.

  1. سرمايه گذاري براي برقراري امنيت

  2. خريد سرويسهاي امنيتي

  3. طرح جامع امنيت

  4. سيستم مديريت امنيت اطلاعات

  5. آموزش پرسنل سازمان

  6. تهديدات داخل سازمان

  7. كنترل دسترسي فيزيكي