روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد

همزمان با بازگشائي مدارس استثنائي صورت گرفت

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد همزمان با بازگشائي مدارس استثنائي استان يزد حجه الاسلام محمد صدوقي از آموزشگاه رسوليان يزد بازديدكرد .

دراين بازديد كه مديران كل آموزش و پرورش ، نوسازي مدارس و روساي نواحي شهر يزد نيز حضور داشتند بازديدكنندگان از چند كلاس دانش آموزان جسمي،  حركتي ، نابينا ، ناشنوا و ...بازديد و ازنزديك با با مسائل تحصيلي ، فضاي آموزشي ، مشكلات اياب و ذهاب و ...آنان آشنا شدند .

گفتني است حجه الاسلام صدوقي براي تجهيز مر كز جامع توانبخشي و سالن ورزشي  دانش آموزان استثنائي استان قريب 1 ميليارد ريال مشاركت نموده است و دراين بازديد نيز براي رفع پاره اي از مشكلات موجود قول مشاركت داد