خبر فوري خير فوري 

اصلاحيه ماده 20 قانون رفع موانع توليد مصوب شد

4_2016_06_12_15_06_17.jpeg
به گفته محمد مهدي رييس زاده دبير كل انجمن صنايع نساجي ايران لحظاتي پيش با پيگيري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاحيه ماده 20 قانون رفع موانع توليد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي راي آورد شرح اصلاحات مذكور به اين ترتيب مي باشد: 
ماده 20قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:

ماده 20: دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف فرآيند تسوبه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت اعم از مولرد تهاتر شده با بانك هاي ملت رفاه تجارت و صادرات و موارد تهاتر نشده براي كل بانك هاي كشور ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اصلاحيه اقدام كند.
تبصره 1 : گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهي خود را به نرخ روز گشايش با بانك عامل تاديه و يا تعيين تكليف كنند.
بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروهملي و بر حسب ضرورت استاني مي باشد كليه اقدامات و اجرايي توسط بانكهاي عامل تا ايلاغ آيين نامه اجرايي اصلاحيه اين ماده متوقف مي شود.
تبصره 2 و 3 به قوت خود باقي است
تبصره4 : مشمولين جز دال بند شش قانون بودجه سال 88 نيز مشمول استفاده از تسهيلات اين ماده مي گردند.