اطلاعيه سازمان مالياتي درباره تكاليف جديد صاحبان مشاغل

4_2016_06_12_15_08_38.jpeg

سازمان مالياتي كشور در اطلاعيه اي خطاب به صاحبان مشاغل، وظايف و تكاليف موديان درباره نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آنها را اعلام كرد.

سازمان امور مالياتي كشور در اين اطلاعيه آورده است: بر اساس اصلاحيه مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم صاحبان مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت و ساير ضوابط مربوط، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاترو اسناد و مدارك مذكور، حسب درخواست ادارات امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به ادارات ذيربط ارائه نمايند.

گروه بندي موديان

وظيفه قانوني صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آنها و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر حسب گروهي كه موديان در آن قرار گرفته اند تعيين مي شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش كالا و خدمات طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۹۱ و به بعد به شرح زير گروه بندي مي شوند.

گروه بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت

روه اول:مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۹۱ (مجموع برگ قطعي هاي اصلي و متمم) و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هركدام بيشتر از مبلغ سي ميليارد ريال باشد.

همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تكاليف جزء موديان گروه اول محسوب مي شوند:

۱- دارندگان كارت بازرگاني (وارد كنندگان و صادر كنندگان).۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي و بهره برداران معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط.۳- صاحبان هتل هاي سه ستاره و بالاتر.۴- صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، كلينيك هاي تخصصي.۵- صاحبان مشاغل صرافي.۶- فروشگاه هاي زنجيره ايي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي ربط.

گروه دوم:مجموع مبلغ فروش كالا وخدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده(قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي(مجموع برگ قطعي هاي اصلي و متمم) عملكرد سال ۱۳۹۱ و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هركدام بيشتر از مبلغ ده ميليارد و تا سي ميليارد ريال باشد.

گروه سوم:مودياني كه در گروه هاي اول و دوم قرار نمي گيرند جزء گروه سوم محسوب مي شوند.

نكات مهم درخصوص گروه بندي موديان:۱-در مورد فعاليت هاي صرفاً خدماتي گروه بندي موديان با لحاظ كردن ۵۰درصد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام مي شود.۲-در مشاركت مدني جمع مبلغ فروش كالا و خدمات ويا درآمد مشمول ماليات قطعي شده كليه شركاء ملاك عمل قرار مي گيرد.۳- مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل براساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي باشد.۴ – موديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات پايين تر قرار نخواهند گرفت.۵-در دوسال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثنا مودياني كه براساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي گيرند، انتخاب گروه و انجام تكاليف قانوني مربوط، به انتخاب مؤدي خواهد بود.۶-صاحبان مشاغلي كه در گروه هاي دوم يا سوم قرار مي گيرند، مي توانند در هرسال مالياتي نسبت به انجام تكاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مكلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

تكاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر ويا اسناد و مدارك

گروه اول: صاحبان مشاغلي كه در گروه اول قرار مي گيرند و كليه اشخاص حقوقي مكلف به نگهداري دفاتر روزنامه و كل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مكانيزه/ الكترونيكي) متكي به اسناد و مدارك، با رعايت مقررات مندرج در ماده (۶) آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم، مي باشند.

گروه دوم: صاحبان مشاغلي كه در گروه دوم قرار مي گيرند، مكلف اند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و سايردرآمدها و اسناد خريد كالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه هاي انجام شده را به تفكيك و به ترتيب تاريخ وقوع هريك از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند. فرم هاي مربوط به اين گروه عبارتند از:

صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد و هزينه مؤدي در هر ماه درج مي شود.

صورت درآمد و هزينه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزينه ماهيانه" به اين فرم انتقال مي يابد.

گروه سوم: صاحبان مشاغلي كه در گروه سوم قرار مي گيرند، مكلفند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كالا و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را در چارچوب فرم "خلاصه درآمد و هزينه سالانه گروه سوم" تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند.

نكته مهم: بديهي است با توجه به حذف بندهاي سه گانه الف، ب، ج موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم، در اصلاحيه اخير قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزينه (موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ براي عملكردسال ۱۳۹۵ و پس از آن توسط ادارات امور مالياتي، درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعيت نخواهد داشت.

موديان مالياتي مي توانند جهت دريافت نسخه الكترونيكي آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و فرم هاي مربوط، به وبگاه سازمان امور مالياتي كشور به نشاني WWW.INTAMEDIA.IR مراجعه نمايند.

براي عملكرد سال ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل بايد تكاليف قانوني خود را حسب مورد بر اساس بندهاي الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ فرصت دارند تا از طريق مراجعه به درگاه عمليات الكترونيك سازمان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، نسبت به تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۴ به ادارات امور مالياتي، اقدام و ماليات متعلق را بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ اصلاحي قانون، پرداخت نمايند.

منبع:مهر